2009. június 30., kedd

Szent Quirinus és Szent Márton jövendölése az első magyar nyelvű Szombathely történetben


Horváth József Elek (1784, Látrány – 1835, Kaposvár) 1825-ben Szombathely évei’ címmel dicskölteményt írt Bőle András szombathelyi püspök beiktatása alkalmából. Az először 1825-ben, majd reprintként 2005-ben kiadott mű nem tekinthető kiemelkedő irodalmi alkotásnak. Nehézkes nyelvezete miatt kevesen lehetnek azok, akik végigolvasták a hexameterekben írt alkalmi verset. Mindezek ellenére Horváth József Elek munkája legalább két okból jelentős mérföldkőnek tekinthető a város kultúrtörténetében. Ez az első magyar nyelven megjelent Szombathely történet, itt olvasható Szent Quirinus szenvedéstörténetének első magyar nyelvű interpretációja. A mű tulajdonképpen két részből áll, magából a költeményből és a hozzáfűzött magyarázatból, a „Jegyzésekből”-ből. (Várostörténeti adatokat inkább az utóbbiban találunk.) A szerző őspéldaképként jelöli meg a szombathelyiek számára a két szent püspököt, Quirinust és Mártont. A Quirinus kihallgatását ismertető „felosztásban” naturalisztikus elemekkel is találkozunk:

…..” A’ vad Amantius ezt hallván fel forra haragja:
Káromló szava a’ levegőt hasogatta, - pofája
Lángba borúlt, fogait vicsorítá, tépte ruháját,Szikrázó szemei vastag szőrének alatta
Kölkei után bőszület vad oroszlány módjára csikarta,
A’ földet habozó szájjal döngette, tapodta ….”

A Sibarisba vetetett Quirinus halála előtt megjövendöli Márton megszületését.

„ Haljátok hát ajakimnak utolsó Szózatit! –
A’ kétségbe esés ne epeszsze le tiprott

Lelketeket; vérem, melly most ereimben elalszik,

Évek után egy nagy Férjfit fog szülni utánam

Szombathely fala köztt, melly most eszközli halálom’:

Ez menyből eredett szentsége’ malasztival a’ bünt,
Melly a’ durva pogányoknak bálványi miatt ránk

Árada, a’ Felséges előtt el fogja törűlni

'S a’ kegyelemnek örök fényét ki derítni felettünk,

Bizzatok óh Szombathelyiek! …. „

„Szombathely’ Herosa Márton” ifjúkorával részletesen foglalkozik, de a későbbi éveket elnagyolja,

„ ’S érdemi a’ Turonok’ Püspökségére emelték.
Mint töltötte ezen hivatalját, bárha Camoenám

Zengni akarná is, nincs éltét festni hatalma. „


A hangsúlyt Márton végóráira helyezi. A haldokló püspök előtt megjelenik szülővárosa Szombathely (így!), amelynek nevét társai is annyit hallották tőle emlegetni (!).

„Végre vonaglások köztt halván holmi törötten
Ejtett szózatokat szájából hangzani, ismét

Uj lelket vesznek jobbúlásának örülvén.

E’ szót: Szombathely – hallák említni gyakorta

Melly őket figyelemre hozá. Ismét közelebbről

Halgatván ezeket hallák darabolva beszélni:

Szombathely! – nagy egek! Szombathely – drága hazám …”

Márton utolsó szavaival megjövendöli a Szombathelyi Püspökség 1400 évvel későbbi felállítását. Horváth József Elek célja itt nem a másfél évezred gyors átugrása volt. Szent Márton látomásával azt akarta érzékeltetni, hogy Szombathely újkori püspökei Márton és Quirinus utódai, örökösei. (Természetesen nem kell megfeledkeznünk arról sem, hogy egy püspöki beiktatásra írott dicsverset olvasunk!)

„….. Felnyilnak újonnan
Ajkai, ’s értelmesb hangon kezdette beszédét:

Hah! – esdeklésem sikeretlen nem vala! – Látom –

Óh Város! – mellyben születésemet adta Teremtőm
Érnem – hah! – látom – mert fel van nyitva jövendő
Sorsod előttem. Most már lángba hevűle egészen
És így szólt: Ím Szombathelynek képe előttem:

Ez kiteendve leszen sok változatoknak alája.

Majd megujúl, ’s fényes nap fogja deríteni menyjét,

Majd beborúl, ’s sűrű felhők kerekednek egére,

Mellyeknek dagadott méhök villámot okádnak

Ellene, ’s rettenetes pusztítás’ hamva közé dül.

Majd a’ szent vallás kegyelemnek tészi helyévé. –

Két fejü sas védő szárnyának alatta az árva

Nyáj fő Pásztorokat fogadand tisztelve ölébe

’S fénylő oltáron fog tömjényt hinteni Áron.

’S ezt – óh mennyei nagy Felség! – kinek általa tészed? –

Egy fejedelmi szelid Aszszony leszen eszközöd ebben.

Majd ismét egy jó Fejedelem fog lépni Thronusra,
A’ ki nem a’ piperés bölcsők’ lágy pamlagiból tesz

Férjfiakat, hanem azt, kit érdem, ’s virtus ajánland

Helyhezi Szombathely’ fő Pásztori székibe.”

Horváth József Elek: Szombathely évei'
- a Szent Quirinussal foglalkozó rész itt olvasható.
- a Szent Mártonnal foglalkozó rész itt olvasható.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése